Team

Partner

 • Shozo Isaka

 • Tomotake Kitazawa

 • Naoki Sato

 • Atsushi Fujii

 • Ko Minamikurosawa

 • Keisuke Miyoshi

Venture

 • Yoshikazu
  Akagawa

 • Kenichi
  Igarashi

 • Kodai
  Iino

 • Haruyoshi
  Onuma

 • Shuji
  Ono

 • Shoko
  Kawano

 • Masato
  Kikuchi

 • Satoshi
  Kiyota

 • Yutaro
  Saka

 • Yuu
  Sakamoto

 • Masaki
  Sato

 • Juzo
  Shiraishi

 • Iria
  Takahashi

 • Mizuki
  Takahara

 • Ikuya
  Tennichi

 • Kosuke
  Toji

 • Tsukasa
  Tominaga

 • Miwa
  Toyoda

 • Tatsuya
  Nagaoka

 • Junji
  Nakayama

 • Akira
  Nagashima

 • Tomoko
  Numata

 • Katsuya
  Hashizume

 • Kenji
  Harada

 • Go
  Fujita

 • Takayuki
  Matsumoto

 • Kengo
  Miura

 • Yosuke
  Miyachi

 • Nobuyoshi
  Yamagata

 • Yusuke
  Yamada

 • Atsushi
  Yamamoto

 • Junya
  Yoshida

 • Masato
  Watanabe

Buyout

 • Keisuke
  Aoyama

 • Yuri
  Izumo

 • Yoichiro
  Unou

 • Yoichiro
  Unou

 • Daichi
  Goto

 • Masataka
  Kobayashi

 • Tatsuhiro
  Sunayama

 • Tomomi
  Nakamura

 • Hiromitsu
  Nemoto

 • Hiroaki
  Hanawa

Business Development

Japan
 • Kazuo
  Arikado

 • Keiichi
  Kurosaka

 • Akiko
  Gotani

 • Kiyohito
  Saito

 • Akifumi
  Takeshita

 • Hidetaka
  Demizu

 • Minoru
  Doke

 • Asato
  Nakajima

 • Takayuki
  Nishinaka

 • Shigeru
  Miyamoto

North America
 • Naoyuki
  Ono

 • Tetsuo
  Kawahara

 • Narutomo
  Matsuo

Asia
 • Rui
  He

 • Naohiro
  Furuya

Corporate Consulting
 • Eichi
  Katano

 • Masahide
  Shibata

Investment Evaluation
 • Yoshiro
  Ishioka

 • Masahiro
  Izumi

 • Kojiro
  Migita