Team

Venture

 • Yoshikazu Akagawa

 • Kenichi Igarashi

 • Kodai Iino

 • Shozo Isaka

 • Haruyoshi Onuma

 • Shuji Ono

 • Shoko Kawano

 • Masato Kikuchi

 • Tomotake Kitazawa

 • Satoshi Kiyota

 • Yutaro Saka

 • Yuu Sakamoto

 • Naoki Sato

 • Masaki Sato

 • Juzo Shiraishi

 • Iria Takahashi

 • Mizuki Takahara

 • Ikuya Tennichi

 • Kosuke Toji

 • Tsukasa Tominaga

 • Miwa Toyoda

 • Tatsuya Nagaoka

 • Junji Nakayama

 • Akira Nagashima

 • Tomoko Numata

 • Katsuya Hashizume

 • Kenji Harada

 • Atsushi Fujii

 • Go Fujita

 • Takayuki Matsumoto

 • Kengo Miura

 • Yosuke Miyachi

 • Nobuyoshi Yamagata

 • Yasunori Yamaguchi

 • Yusuke Yamada

 • Atsushi Yamamoto

 • Junya Yoshida

 • Masato Watanabe

Buyout

 • Keisuke Aoyama

 • Yuri Izumo

 • Ryo Omomo

 • Daichi Goto

 • Masataka Kobayashi

 • Tatsuhiro Sunayama

 • Tomomi Nakamura

 • Hiromitsu Nemoto

 • Hiroaki Hanawa

 • Ko Minamikurosawa

Business Development

 • Kazuo Arikado

 • Naoyuki Ono

 • Rui He

 • Eichi Katano

 • Keiichi Kurosaka

 • Akiko Gotani

 • Kiyohito Saito

 • Masahide Shibata

 • Akifumi Takeshita

 • Hidetaka Demizu

 • Minoru Doke

 • Asato Nakajima

 • Takayuki Nishinaka

 • Naohiro Furuya

 • Narutomo Matsuo

 • Shigeru Miyamoto